Upitnik

Uspešan početak realizacije projekta uspostavljanja sistema sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od SZB

Početkom maja 2012 godine započeta je realizacija projekta uspostavljanja sistema sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja na teritoriji RS. Sam projekat je od nacionalnog ineresa i bazira se na Eko modelu koji je razvijen i usklađen sa najboljim primerima iz prakse zemalja EU. ENVIPACK d.o.o. je izradio jedinstven model naplate za sistem sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja kako bi se što veći broj proizvođača/pakera/punilaca/uvoznika u startu priključili započetom projektu i procesu uspostavljanja sistema sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od SZB u Republici Srbiji.

Na osnovu količina emitovanog ambalažnog otpada svakog klijenta ENVIPACK-a, određuje se procentualno učešće komintenta na tržištu, odnosno, njegov udeo u količini otpada koji je realno sakupljen, što predstavlja osnov za proračun naknade koju svaki klijent ENVIPACK-a plaća isključivo za sakupljene i zbrinute količine otpadne ambalaže. Izgradnjom i razvojem infrastrukture za prikupljanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (kontejneri, PE vreće i sl.), ENVIPACK d.o.o. je početkom septembra 2012 godine svim zainteresovanim stranama dodatno ponudio usluge prikupljanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog ambalažnog otpada nastalog nakon upotrebe boja i lakova, ulja, DDD sredstava, aditiva, đubriva i drugih vrsta hemijskih proizvoda. Svim svojim klijentima ENVIPACK d.o.o. je obezbedio maksimalno povoljne uslove i mogućnost realizacije prikupljanja, razvrstavanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada uz prateće propagandne i kontrolne aktivnosti, edukaciju krajnjih korisnika proizvoda za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom, pakovanje i pripremu otpada za transport, transport otpadne ambalaže, karakterizaciju i zbrinjavanje ambalažnog otpada u skladu sa zakonskom regulativom. Proces uspostavljanja sistema sakupljanja, razvrstavanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od SZB je do juna 2012. organizovan na 6 (šest) sakupljačkih lokacija i to:

1) IM CARNEX a.d. - Vrbas 4) Alliance One Tobacco d.o.o. – Šabac
2) IM NEOPLANTA a.d. – Matica – Čenej 5) RUBIN A.D. Kruševac – Varvarin
3) PP SAVA KOVAČEVIĆ – Vrbas 6) FILIP d.o.o. – Požarevac

Sakupljačke lokacije su opremljene specijalnim kontejnerom i PE vrećama za prikupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada od SZB. Nadzor nad postupkom sakupljanja i razvrstavanja ambalaže je na ovim lokacijama rešen kroz sporazum koji ENVIPACK d.o.o. ima sa sakupljačkim mestima, a klijenti imaju mogućnost da prilikom ulaska u sistem odrede do dve dodatne lokacije koje bi se adekvatno opremile za sakupljanje otpadne ambalaže u narednom periodu. Očekuje se da tokom naredne poslovne godine sistem ENVIPACK-a podrži većina zakonskih obveznika, stranih i domaćih firmi, koje će kao društveno odgovorne kompanije uticati dodatno na svoje klijente, distributere i krajnje korisnike proizvoda da se što veća količina otpadne ambalaže, a naročito opasnog ambalažnog otpada, adekvatno sakupi i zbrine. Aktivno učešće i podrška države se očekuju kroz medijsku podršku i angažovanje inspekcijskih organa što u mnogome obećava siguran dalji razvoj sistema uz povećanje broja sakupljačkih mesta i količina sakupljenog opasnog i neopasnog ambalažnog otpada.

goback